TERMS & CONDITIONS

TERMS & CONDITIONS

English Version

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το www.thecedition.com είναι ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης

προϊόντων (ενδύματα-εσώρουχα) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην Ανώνυμη

Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΕ» (εφεξής “KATSAOUNIS

BROS SA”), μια ελληνική εταιρεία με έδρα το Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, 1ο χιλιόμετρο

Θεσσαλονίκης Θέρμης, τκ 55535, με αριθμό ΓΕΜΗ 03829005000, ΑΦΜ: 094202156, ΔΟΥ:

ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310- 313958 e-mail info@thecedition.com και γραφείο στην

Αθήνα, οδός Φωκυλλίδου 16-18, τκ 10673, τηλ. 210-3640651.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους

παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του

www.thecedition.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του

επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων

χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει

από την επίσκεψή του στο www.thecedition.com. Το www.thecedition.com δύναται να

τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν

την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους

χρήσης. Η χρήση του www.thecedition.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση

λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Το

www.thecedition.com  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί

οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς

και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία

προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Tυχόν ακυρότητα κάποιων

όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το

www.thecedition.com των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται

παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Το www.thecedition.com δεν ευθύνεται για

παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, (όπως ενδεικτικά

ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.) Η

χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του

αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και

δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης

προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του

περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο

οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Σε

περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του

www.thecedition.com.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το www.thecedition.com δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την

εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, όσον

αφορά στην ταυτότητα του www.thecedition.com όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό

προϊόντων, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν

μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του

παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.thecedition.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,

φωτογραφιών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός

των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και

φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών

του www.thecedition.com και της εταιρείας Katsaounis Bros SA  και προστατεύονται από τις

σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών

συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση,

αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση,

αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο

οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο

διαδικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της

αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας Katsaounis

Bros SA

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Η  Katsaounis Bros SA  δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των

επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.thecedition.com και να τηρεί τις

σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006

για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που

αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν

οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά

δεδομένα για την πλοήγηση στο www.thecedition.com ή για την πρόσβαση στο

περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε

οποιαδήποτε αγορά.

Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα και για να

διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη,

προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί

η από πλευράς του γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα,

ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα τυχόν

προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της

εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του

www.thecedition.com για την παροχή των προϊόντων, για την επεξεργασία των εντολών

των επισκεπτών, για την βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του ιστοτόπου και

για την επικοινωνία με τους επισκέπτες με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του

ιστότοπου.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του

www.thecedition.com έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν

ενημέρωση για προϊόντα και νέα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος με email στη

δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter). Στην περίπτωση αυτή, ο

επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο www.thecedition.com

είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι, εάν τυχόν αλλάξουν, θα ενημερώνει

τη σχετική υπηρεσία του www.thecedition.com ώστε τα στοιχεία εγγραφής να

διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει

τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του

διαδικτυακού τόπου www.thecedition.com, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη

σχετική επιθυμία του. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις

που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και

γενικότερα το λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το

www.thecedition.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους

και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη

ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική

έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το www.thecedition.com δεν

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να

σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο

www.thecedition.com ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία

χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Katsaounis Bros SA  ως υπεύθυνης για την επεξεργασία

τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου

προσώπου φυσικού ή νομικού διορίσει η Katsaounis Bros SA  για τη διενέργεια της

επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που

θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό

νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να

έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω

διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς

και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο www.thecedition.com,

έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την Katsaounis Bros SA  τις ακόλουθες

πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους

σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που

τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για

τα δεδομένα που τους αφορούν. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή

στέλνοντας e-mail στο info@thecedition.com. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση

προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.thecedition.com συνιστά

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε

περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του

στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)

Το «www.thecedition.com» και η «ΚATSAOUNIS BROS SA» συμμορφώνονται με τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται
η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα
προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Κατά την
επίσκεψή σας στις σελίδες του «www.thecedition.com» είναι πιθανό να σας ζητηθεί να
δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των
παραγγελιών σας. (όνομα, διεύθυνση, όροφος, τηλέφωνο)
Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε, τηρούνται αποκλειστικά και
μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και την βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε
τρίτο, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία στις αρμόδιες και μόνο
αρχές. Με κάθε παραγγελία σας συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για
τους σκοπούς αυτούς.
Το www.thecedition.com και η «ΚATSAOUNIS BROS SA» έχουν λάβει κάθε εύλογο
μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας και εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά
σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η κ. Χριστίνα Κατσαούνη, τηλ. 2310- 313958
Τα δεδομένα σας διατηρούνται για 12 μήνες (χρονικό διάστημα).
Έχετε δικαίωμα να συλλέξετε τα στοιχεία σας σε ηλεκτρονική μορφή, να ζητήσετε τη
διόρθωση ή τη διαγραφή τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, να ορίζετε
περιορισμούς στην επεξεργασία τους καθώς και να εναντιωθείτε στη χρήση τους.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το www.thecedition.com καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των

προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά

την κρίση του www.thecedition.com δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι

χρήστες, ωστόσο, ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω

υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής,

καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη

εξουσιοδοτημένα.

6. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το www.thecedition.com δεν συναλλάσσεται με ανηλίκους, παρεπόμενα δε συλλέγει

δεδομένα ανηλίκων, όπως αυτοί ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, δηλαδή ατόμων

που είναι κάτω των 18 ετών.

7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εάν οι επισκέπτες του www.thecedition.com χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες

επικοινωνίας (live chat, e-mail) που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να

παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα

προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και

οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, ή εικόνα, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες

αυτές περιέρχονται στην κατοχή του www.thecedition.com με τη συναίνεση του επισκέπτη

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το www.thecedition.com με

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για

εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες,

προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες,

προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς, καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε

δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το www.thecedition.com. Το

www.thecedition.com διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο της

ιστοσελίδας του και να επιλέγει προς δημοσίευση ή να απορρίπτει τα κείμενα, τα σχόλια,

τις εικόνες και τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους μέσω του live chat.

8. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ-ΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος

για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και

καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και

πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή

να εκπέμπει μέσω του www.thecedition.com παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό

εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας

προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό,

προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση

βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των

χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του

περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του www.thecedition.com, η ανάρτηση, δημοσίευση,

αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε

αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή

υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη

προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη

προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με

οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την

ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη

να έχει πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για

παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης

συμφωνεί και αποδέχεται ότι το www.thecedition.com ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με

τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο

διαδικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το

www.thecedition.com ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο. Το

www.thecedition.com δεν υποχρεούται να ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό

έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα

μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.thecedition.com μπορεί να εκτεθεί σε

περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε περίπτωση που το

www.thecedition.com ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή

άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του

περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του

χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το www.thecedition.com

δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια Αρχή, έτσι

ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει

παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες. Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους

που υποβάλλουν στο www.thecedition.com είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι

συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της

τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα

χρηστά ήθη χρήση του www.thecedition.com και ότι δεν παραβιάζουν οποιασδήποτε

φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο. Σε περίπτωση που

κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα

που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία

που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την

αποκατάσταση της βλάβης. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του www.thecedition.com

κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το

www.thecedition.com και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει

μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για

ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του www.thecedition.com

καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την

ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης

των παρόντων όρων χρήσης.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.thecedition.com δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών του για ζημίες που

τυχόν προκύψουν μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων του

www.thecedition.com , στην οποία προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και γνώση των

παρόντων όρων (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 13 «Επιστροφές Προϊόντων»).Τ

ο www.thecedition.com επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων

στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το www.thecedition.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να

παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των

τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το www.thecedition.com δεν

εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στην

διάθεση των πελατών/χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα

λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο

επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του

www.thecedition.com, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ.

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως

υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη

διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του

περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των

ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το www.thecedition.com

χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη

διαθεσιμότητά του. Το www.thecedition.com καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη

συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες

αποδέχονται ότι το www.thecedition.com δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει

προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους

χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των

χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν

να κάνουν χρήση του www.thecedition.com ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου,

το www.thecedition.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική,

αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία

πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την

καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή

απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το

www.thecedition.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή

οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης

ή για οποιονδήποτε λόγο. Το www.thecedition.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι

υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα,

ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν

το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το www.thecedition.com δεν

έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή

εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το

www.thecedition.com.

10. COOKIES

Το www.thecedition.com  χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies

είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν

λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και

χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίας του

ιστότοπου, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να

ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά

περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις

υπηρεσίες αυτές.

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το www.thecedition.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους

διαδικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του www.thecedition.com με άλλους διαδικτυακούς

τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των

επισκεπτών/χρηστών και προς συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται για

συγκεκριμένα θέματα. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του

www.thecedition.com και συνεπώς το www.thecedition.com δε φέρει καμία ευθύνη για τη

διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την

ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το www.thecedition.com δεν ευθύνεται

για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την

αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων

(links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια

ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση

τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους

διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη (αστική και

ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των

διαδικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους αποκλειομένης κάθε

ευθύνης του www.thecedition.com. Το www.thecedition.com σε καμία περίπτωση δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των

διαδικτυακών αυτών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με

αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε

περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.

12. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Τα κορμάκια/bodies κατασκευάζονται στην Ελλάδα από 94% βαμβάκι και 6% ελαστάν και

είναι χειροποίητα.

13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thecedition.com παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την

Ελλάδα μέσω της ΕΛΤΑ COURIER και στο εξωτερικό μέσω της TNT. Οι αποστολές

πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και γενικών

απεργιών, σε ώρες παράδοσης και αναλόγως της διαθεσιμότητας των συνεργαζόμενων

ταχυμεταφορικών εταιριών.

Τιμές:

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές τιμές λιανικής, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και

ο Φ.Π.Α. Το www.thecedition.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το

χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο

αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Oλοκλήρωση/Επιβεβαίωση παραγγελίας:

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το www.thecedition.com

μέσω email την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας καθώς και την ενημέρωση για

το χρόνο παραλαβής του προϊόντος.

Τροποποίηση της παραγγελίας:

Μέχρι την επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορούν να γίνουν αλλαγές. Μετά την

ολοκλήρωση (επιβεβαίωση) της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές, αλλά εφόσον

ο πελάτης επιθυμεί τροποποίηση στην παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζι

μας στο info@thecedition.com και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής και

είναι εφικτό, να τροποποίσει την παραγγελία του.

Διαθεσιμότητα προϊόντων:

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το

www.thecedition.com θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω email , εντός ευλόγου χρονικού

διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για το πότε

πιθανολογείται η παράδοσή του. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα

παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του

εν λόγω προϊόντος, ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Χρόνος παράδοσης:

Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα της

παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο

εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος το www.thecedition.com θα

επικοινωνήσει με τον πελάτη για οδηγίες.

Έξοδα αποστολής:

Τα έξοδα αποστολής στην Ελλάδα είναι δωρεάν  για παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης ή ίσης

με εκατόν σαράντα ευρώ (140€). Για παραγγελίες αξίας μικρότερης των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) τα

έξοδα αποστολής είναι πέντε ευρώ (5€). Για αποστολές στο εξωτερικό τα έξοδα αποστολής

είναι είκοσι ευρώ (20€) ανεξαρτήτως της αξίας της παραγγελίας.

15. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας:

To www.thecedition.com δέχεται ηλεκτρονικά πληρωμές με πιστωτικές, χρεωστικές και

προπληρωμένες κάρτες κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού

MasterPass. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία μπορείτε είτε να

επισκεφτείτε τη σελίδα της Alpha Bank:

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5727 είτε να επισκεφτείτε την επίσημη

σελίδα της υπηρεσίας: http://www.masterpass.gr/#el-gr/formerchants

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της

πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και

χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure

Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας

μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την

αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το www.thecedition.com δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία

της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα

καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για συναλλαγές μέσω

αυτού του site.

Πληρωμή με αντικαταβολή:

Στην περίπτωση αντικαταβολής, θα πληρώσετε κατά την παραλαβή των προϊόντων που

παραγγείλατε στον τόπο που μας έχετε υποδείξει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

σας. Με την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξοφλείτε και το οφειλόμενο

ποσό στον υπάλληλο της εταιρείας courier που σας παραδίδει την παραγγελία.

Η αγορά με αντικαταβολή χρεώνεται επιπλέον τρία ευρώ (3€) (πλέον των μεταφορικών)

και είναι διαθέσιμη μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδος.

Πληρωμή μέσω PayPal:

16. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών «ΕΛΤΑ COURIER»,

στην οποία το www.thecedition.com προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η

παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

17. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 1. Το προϊόν έχει ήδη

εξαντληθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, το www.thecedition.com θα

επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει . 2. Σε περιόδους ακραίων καιρικών

φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, (κλείσιμο οδών κλπ) που

δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στις

περιπτώσεις αυτές, και εφόσον είναι εφικτό, το www.thecedition.com θα επικοινωνεί το

ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε την ολοκλήρωση

της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thecedition.com

διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες και από τον Κώδικα

Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (LINK ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ) . Σε

περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η

ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την

επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου

www.thecedition.com ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή

εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση ή υπόδειξη σχετικά με το www.thecedition.com οι

χρήστες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 11:00 έως τις 18:00 στο τηλέφωνο

του γραφείου της εταιρείας στην Αθήνα, και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική

διεύθυνση info@thecedition.com.

20. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι όταν
χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για παραγγελία, συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά
δεδομένα:
• Όνομα, Επώνυμο, Εταιρεία (προαιρετικά), Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail
• Σχόλια
• Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της
συγκεκριμένης κάθε φορά αγοραπωλησίας σας, όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης,
την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής
• Όσα στοιχεία προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν επιλογής σας κατά την
ελεύθερη βούλησή σας
προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε.
Η εταιρεία δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα
διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η
εκτέλεση των πληρωμών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων που κρατά η εταιρεία μας ,
εποπτεύουσα αρχή είναι:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:contact@dpa.gr.
Πότε, γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε δεδομένα
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα δούμε
παρακάτω, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες.
• για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας (πχ
αγορά προϊόντων).
• για την ενημέρωση των επισκεπτών για τα νέα προϊόντα μετά από συγκατάθεσή τους.
• για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων από απόσταση, μετά από
συγκατάθεσή των επισκεπτών.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται
αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.
2472/97, όπως τροποποιημένος ισχύει κάθε φορά.
Αν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτηση σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή
σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας,
κα Κατσαούνη Χριστιίνα Email: info@thecedition.com
Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία σας
Γενικά διαγράφουμε τα δεδομένα αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα
συλλέξαμε. Όταν η περίοδος αποθήκευσης παρέλθει, τα δεδομένα διαγράφονται ανάλογα.
Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δική σας επιθυμίας ή μόλις παρέλθουν
τρία (3) χρόνια από την συλλογή τους
Τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να τηρούνται για μια περίοδο 5 τουλάχιστον ετών.
Παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να τηρούμε κάποια
επεξεργασμένα δεδομένα, λόγω υποχρεώσεων εκ του νόμου. Στη περίπτωση αυτή, τα
δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.
Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
• Για την υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησής μας
• Κατ΄ απαίτηση αρχών του Ελληνικού κράτους.
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Παρόλα ταύτα,
κάποιοι από παρόχους υπηρεσιών με οποίους συνεργαζόμαστε εδρεύουν εκτός ΕΕ.
Ο ΓΚΠΔ – GDPR έχει υψηλές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε
τρίτες χώρες. Όλοι οι παραλήπτες των δεδομένων πρέπει να λάβουν υπόψη απαιτήσεις
αυτές. Πριν την μεταφορά δεδομένων σε έναν πάροχο υπηρεσιών σε τρίτες χώρες,
αξιολογούμε πρώτα τον πάροχο αυτό για το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που
προσφέρει. Μόνο εάν μπορούν να αποδείξουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των
προσωπικών δεδομένων μπορούν να περάσουν στην τελική λίστα για να επιλεχθούν ως
πάροχοι υπηρεσιών. Ανεξάρτητα εάν οι πάροχοι υπηρεσιών βρίσκονται εγκατεστημένοι στην
ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, κάθε πάροχος υπηρεσίας πρέπει να υπογράψει συμφωνία
επεξεργασίας δεδομένων με εμάς. Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτός ΕΕ πρέπει να ικανοποιήσουν
πρόσθετα κριτήρια.
Δήλωση Ιδιωτικότητας
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα
• Δικαίωμα Πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα
συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται
• Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων – Το δικαίωμα επικαιροποίησης
των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων
• Δικαίωμα στη λήθη – Το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών στοιχείων

• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων
• Δικαίωμα στην φορητότητα – To δικαίωμα στην μεταφορά των δεδομένων σε
επεξεργάσιμη μορφή
• Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας – Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
• Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή
• Το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου εναντίον της Εταιρείας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή
οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.
Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ως αντικείμενο επεξεργασίας, παρακαλούμε
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη φόρμα επικοινωνίας.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιο λόγο
Προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε όταν παραγγέλνετε στην ιστοσελίδα
Υπάρχουν πεδία που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και έχουν
σημανθεί ως υποχρεωτικά. Χωρίς την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων καθίσταται
αδύνατη η ολοκλήρωση της παραγγελίας. Όλες οι λοιπές πληροφορίες που δεν έχουν
σημανθεί ως υποχρεωτικές, παραμένουν προαιρετικές. Οι βασικές πληροφορίες είναι οι
ακόλουθες:
• Όνομα, Επώνυμο, Εταιρεία (προαιρετικά), Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail
• Σχόλια, αξιολόγηση ή σχόλια
• Ιστορικό παραγγελιών
• Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης κάθε φορά
αγοραπωλησίας σας, όπως την πλήρη διεύθυνση παράδοσης, την πλήρη διεύθυνση τιμολόγησης, τα
στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής
• Όσα είναι προαιρετικά δηλώνονται από εσάς κατόπιν επιλογής σας κατά την ελεύθερη βούλησή σας
Συγκατάθεση και Δικαιώματα των χρηστών
Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από την ιστοσελίδα μας παρέχετε τη συγκατάθεσή
σας αν επιθυμείτε:
-Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία στη λήψη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας (e-mail) των ειδοποιήσεων του για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
Η εταιρεία δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα
διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών δια μέσου της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η
εκτέλεση των πληρωμών. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των στοιχείων σας, μόνο προς τους
αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας που έχουν πρόσβαση σε όποιες
πληροφορίες των συναλλαγών σας είναι αναγκαίες για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας,
(πληροφοριών πιστωτική κάρτας ή Online πάροχο πληρωμών PayPal) συναινείτε ότι θα
χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για τη διεκπεραίωση της τηλεφωνικής παραγγελίας. Για τις
δε επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές κάρτες των μελών ή
προς λογαριασμούς σε Online παρόχο πληρωμών PayPal, υπεύθυνοι για την σχετική
επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον οι συνεργαζόμενες τράπεζες
(εκδότρια και λήπτρια) ή ο τρίτος on line πάροχος πληρωμών όπως π.χ. το PayPal.
Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις ενέργειες επί των προσωπικών σας
δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων μερών από τις οποίες συνδεθήκατε ή αποκτήσατε πρόσβαση
στην Ιστοσελίδα.
Διασφάλιση και προστασία προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει το απόρρητο
και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Η προσπάθειά μας αυτή περιλαμβάνει
τα παρακάτω, χωρίς όμως απαραιτήτως να περιορίζεται σε αυτά: (i) αποθήκευση των
προσωπικών σας πληροφοριών σε ασφαλή λειτουργικά περιβάλλοντα, μη διαθέσιμα στο

κοινό και προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας, (ii) χρήση της
διαδεδομένης στην αγορά κωδικοποίησης SSL για να προστατεύσει την ασφάλεια κάποιων
ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (όπως οι πληροφορίες για την πιστωτική κάρτα)
κατά τη διαβίβασή τους στους ιστότοπούς μας
Παιδιά
Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών που σύμφωνα
με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως
επισκεφτούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν
ακατάλληλες για αυτούς, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.
Η εταιρεία αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και
η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.
Άρνηση παροχής προσωπικών πληροφοριών και διαγραφή από μέλος της
Ιστοσελίδας
Έχετε πάντα την επιλογή να μη μοιραστείτε καμία προσωπική σας πληροφορία μαζί μας. Αν
ωστόσο επιλέξετε να το κάνετε, θα περιοριστείτε στις δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες
είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε. Ωστόσο, για να περιηγηθείτε απλώς στην Ιστοσελίδα
μας και να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας, δε χρειάζεται να μας δώσετε καμία
προσωπική πληροφορία.

Greek Version

1.INTRODUCTION – COMPANY DETAILS

The www.thecedition.com is the website and the online product retailer (garments-
underwear), belonging to the Company under the name “ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΦΟΙ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΕ” (hereinafter referred to as “KATSAOUNIS BROS SA”), a Greek company with
registered address in Pylaia-Thessaloniki, at the 1st km. Thessaloniki – Thermi Road, ZIP Code
55535, with G.E.MI. (GENERAL COMMERCIAL REGISTRY) number: 03829005000, VAT
registration number: 094202156, Tax Office: Commercial Companies Thessaloniki Office,
phone number: 2310- 313958, e-mail info@thecedition.com and branch offices located
in Athens, 16-18 Fokylidou str., ZIP code 10673, phone number: 210-3640651. All
visitors/users of the website should carefully read these Terms of Use and access and/or use
the web pages/services of the www.thecedition.com only after they have fully accepted the
aforementioned Terms of Use. By accessing this website, the visitor/user acknowledges the
Terms of Use, accepts these Terms and waives all claims that could arise from visiting the
website www.thecedition.com. The www.thecedition.com may modify these Terms of Use
any time. Guests/users should periodically check if changes have been made to these Terms
of Use. Your use of the website www.thecedition.com after the above amendment shall be
deemed as acceptance of these Terms of Use, as modified. The www.thecedition.com
reserves the right to add, to modify and/or to remove at any time any item or information
contained herein and to suspend temporarily or permanently part or all of the services
without prior notice and at its sole discretion. If any of these Terms are found to be invalid,
the other Terms shall continue to apply. The non-exercise of these rights from
www.thecedition.com does not constitute a waiver of its rights. The www.thecedition.com is
not responsible for any breach of these terms due to force majeure, such as extreme
weather conditions, earthquakes, floods, fires, emergencies, etc.) The use of this web site is
the sole responsibility of each user. The content of this web site is not and may not under
any circumstances be interpreted as providing advice, direct or indirect prompting for users
to take any action. The evaluation of the content of this website is incumbent upon each
user, who assumes the responsibility for the use of any part of the website. In case of non-
acceptance of any terms of use, your use of the www.thecedition.com is expressly
prohibited.

2. INFORMATION/PRODUCTS PROVIDED

The www.thecedition.com guarantees the quality, completeness and validity of the
information given in this website, regarding the identity of www.thecedition.com and its
provided products, subject to any technical or printing errors, which cannot be foreseen or
have been unintentionally introduced or are due to downtime of this web site for reasons of
force majeure.

3. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS-TRADEMARKS

The content of www.thecedition.com, including images, graphics, photographs, texts and, in
general, all the files of this website, besides the explicit exceptions (third party, partner and
provider copyrights), is the intellectual property, registered trademarks and service marks of
the www.thecedition.com and the Katsaounis Bros SA company, protected by the relevant
provisions of Greek law, European law and international conventions and treaties. You may
not copy, modify, alter, duplicate, modify, reproduce, distribute, transmit, sell, republish or
upload any information (in whole or in part), in any form or by any means, including
uploading the data on the Internet or making the information available on the Internet in
any way without the prior written permission of the Katsaounis Bros SA company

4. VISITOR/USER PERSONAL DATA

Katsaounis Bros SA is committed to protect the personal data of visitors/users of the
website www.thecedition.com and to comply with all relevant provisions on personal data
protection (Act N.2472/1997 and 3471/2006 for the protection of individuals regarding the
processing of personal data), as applicable. For this reason, we do not collect any
information relating to visitor/user personal data, except as provided voluntarily by
themselves. It is not necessary to provide data classified as personal for your navigation in
www.thecedition.com or your access to content, except when any purchase is made.
However, when the visitor/user intends to order any product and to ensure the capability of
contact with them, in order to provide support, promotions and implementation of the
transactional relationship with this, you may be asked to disclose your personal data (such
as the name, e-mail address, telephone number, address, date of birth etc). Any personal
data of the users are intended solely for the purpose of implementing the orders and
contracts to be awarded through the www.thecedition.com for the supply of products, the
processing of the user orders, the improvement of the design and content of the website
and the communication with the users for the promotion of the website services.
Furthermore, by registering to the services of the www.thecedition.com the users/visitors
may request to be notified about the products and the news of this online store by e-mail
sent to the registered e-mail address (newsletter). In this case, the visitor/user agrees that
the information submitted in the www.thecedition.com are complete, correct, true,
accurate and valid and that, in the case of any change, the user will inform the relevant
service of www.thecedition.com so that the registration data remain full, correct, true,
accurate and valid. If the user wishes to stop receiving promotional e-mails, they should visit
the contact form on the www.thecedition.com website, where they may declare his
preference at any time. Members shall remain solely responsible for all transactions carried
out under their personal password, user name and, generally, their account. Members agree
to immediately notify the www.thecedition.com website of any unauthorized use of their
account and any given and/or suspected security breach. Furthermore, members are solely
responsible for the careful use of their account and their standard sign-out from their
account at the end of each session. The www.thecedition.com website shall not be liable for
any damage or loss resulting from the members inability to respect and comply with this
clause. By signing up on the www.thecedition.com website the users consent to the use of
their personal data by the Katsaounis Bros SA company as responsible for their processing
through automated methods, either by itself or through any other natural or legal entity
appointed by the Katsaounis Bros SA to carry out the processing on behalf of and for the
company. These data (to the extent they can be considered as personal data) are subject to
all applicable European and Greek laws. However, since unauthorized third parties may read
the messages of users sent through the Internet, it is recommended that users do not send
information they wish to remain confidential by e-mail. Registered users as well as those
who provide their personal data on the www.thecedition.com website, have the right to
request and obtain the following information from the Katsaounis Bros SA company: (a) all
personal data relating to them; (b) the processing purposes and the receivers of such data;
(c) the correction of their data in the company files. They also have the right to raise
objections for the data relating to them, at any time. Subscribers have the right to request at
any time and without charge the deletion of their data, by sending an e-mail to info@thecedition.com.
The above disclosure of personal data from users of the www.thecedition.com website constitutes unconditional
acceptance of the terms of use of such data in accordance with this document. If the user
does not consent to the use of personal data, he/she should not fill in the relevant fields.

5. SAFETY

The www.thecedition.com website shall make every reasonable effort to ensure the safety
of the personal data of users, by observing strict security measures, which may be altered or
modified at the sole discretion of the www.thecedition.com. Users, however, should be
informed that sending confidential information by e-mail services is not the safest way of
dispatch, since there is a risk for the reading of information by an unauthorised third party.

6. MINORS

The www.thecedition.com website does not transact with minors, and consequently does
not collect data from minors, as they are defined by the Greek law, i.e. people under the age
of 18.

7. OTHER INFORMATION PROVIDED BY GUESTS

If the users of the www.thecedition.com website use the communication capabilities (live
chat, e-mail) provided by this website to give information other than personal data, such as
suggestions on the website or ideas for advertising and products and any other relevant
information or image, these information, suggestions and ideas fall into the possession of
the www.thecedition.com website with the user’s consent and can be used/leveraged by the
www.thecedition.com in any way (e.g. reproduction, modification, sharing with third parties,
etc.) for commercial and non-commercial purposes. Users who provide such information,
proposals and ideas waive any right to such information, proposals and ideas that were
provided voluntarily, as well as any compensation right for the use of the above material
from www.thecedition.com. The www.thecedition.com reserves the absolute right to

inspect the contents of the web page and to select for publication or to reject texts, reviews,
images and information provided by third parties through the live chat functionality.

8. USER/MEMBER LIABILITY/RESPONSIBILITY-DAMAGE/COMPENSATION

The visitor/user of this web site is the sole responsible for the lawful use of this site and is
obliged to refrain from any illegal act and abusive behaviour and/or the adoption of illegal
practices and unfair competition practices. The visitor/user may not send or transmit illegal
material via the www.thecedition.com website. As such is considered the material that
infringes the rights of any third party (including but not limited to the intellectual and
industrial property rights, privacy rights and data protection rights) and/or is false,
inaccurate, threatening, libellous, abusive, vulgar, violent, defamatory or encouraging for
actions subject to criminal prosecution. Visitors/users may not in any way damage any
minors, counterfeit or alter in any other way the identification of users/members for the
purpose of misrepresenting the source of the content transmitted via the
www.thecedition.com, the posting, publication, sending or use of any other mean for the
installation of any unsolicited advertising or other content relevant to the promotion of
products or services or third-party websites, sending spam and electronic messages not
invited by the receiver and any other not desired content promotion. It is prohibited to
harass third parties in any way. Guests/users agree that they will not endanger the safety of
this website and they will not prevent any user’s access to this website. The use of this web
site for illegal purposes may incur civil and criminal penalties. The visitor/user agrees and
accepts that the www.thecedition.com website has no liability for material with the above
characteristics, which comes from third parties and is hosted on the website, and under no
circumstances shall be considered that the www.thecedition.com website endorses or
accepts such content. The www.thecedition.com is not obliged to monitor and shall not
make any preventive checks for the content and information published by third parties and
shall not be considered responsible for them. The user/member understands and accepts
that by using the services of the www.thecedition.com website he/she may be exposed to
offensive, immoral or illegal content. In the event that the www.thecedition.com website
gets notified that any content causes moral or other damage to a third party, the site
reserves the right to proceed immediately to the deletion of the content and to suspend, at
the same time, the operation of the user/member account who violates the terms herein.
The www.thecedition.com declares that it will cooperate with any police, judicial or other
public authority, to reveal the identity of any user publishing or transmitting such material or
information. Guests/users warrant that their data submitted in the www.thecedition.com
are complete, correct and accurate, they comply with the rules of the Greek law and, in
particular, with the provisions of the telecommunications legislation, they shall refrain from
any unlawful action on or any use of the www.thecedition.com contrary to the principles of
morality and that they do not violate any rights of third parties and, in particular, any
personal privacy rights. In the event that a visitor/user causes a technical fault on the site or
the systems broadcasting the site to the visitors/users, they shall be liable for any damage
resulting from such fault and shall be burdened by any expenditure arising from remedying
the issue. Furthermore, the visitors/users of the www.thecedition.com understand and
accept that they are the sole responsible for compensating the www.thecedition.com and its
associates of any legal dispute that may arise between them and other entities because of
the content they may post, publish or otherwise broadcast through the services of the
www.thecedition.com, as well as, in the case of incorrect data entry when registering or

updating their personal information and, in general, in the event of any violation of these
terms of use.

9. LIMITATION OF LIABILITY

The www.thecedition.com is not responsible for any customer/user damages that may arise
by their use of the www.thecedition.com services and contents, on their own initiative and
by acknowledging these terms (with the exception of the cases of the paragraph 13 “Product
Returns”). The www.thecedition.com makes no commitment as to the time of delivery of
goods in cases of force majeure. The www.thecedition.com provides no warranty as to the
availability of products, but guarantees the timely notification of the consumers on any non-
availability. The www.thecedition.com does not warrant that the website or the servers
used for the distribution of the site toy the customers/users will be free of viruses or other
harmful software programs and shall not be liable for any damage to the visitor/user of the
web pages, services, options and contents of the www.thecedition.com, which might occur
by the use of the site on their own initiative and responsibility (including but not limited to
damages due to unlawful acts of third parties, such as distribution of spyware, decryption of
codes and data, distribution of viruses during the use of the web site or the download of its
contents, problems which may occur during the use of computers (e.g. loss of data, etc.).
The www.thecedition.com shall be used as is, without any warranty, express or implied and
subject to availability. The www.thecedition.com shall make all reasonable efforts to
maintain and keep the site content available. Nevertheless, users accept that the
www.thecedition.com is entitled to modify and/or discontinue temporarily or permanently
the whole or part of the site, with or without prior notice, since the availability may be
influenced by the equipment of users, by other communications networks, by the large
number of people who are trying to make use of the www.thecedition.com simultaneously
or by other causes. Therefore, the www.thecedition.com bears no responsibility for any
damage (incidental, consequential, negligently, contractual or other) arising by the inability
to access the site, discontinuation of the whole or parts of the site, delay, non-delivery,
interruption or poor reception quality of services or loss of contents and/or any other fault.
In any case, the www.thecedition.com reserves the right to discontinue temporarily or
permanently the whole or part of the site at any time for maintenance, upgrade or for any
other reason. The www.thecedition.com does not guarantee that the pages, services,
options and contents will be provided without interruption and error-free, that the web site
will be safe, that all errors will be corrected or that the server that makes the
www.thecedition.com available contains no viruses or other harmful components. The cost
of any corrections or services, burdens the visitor/user and under no circumstances the
www.thecedition.com.

10. COOKIES

The www.thecedition.com uses cookies to identify the user. Cookies are small text files that
are stored on the hard drive of each user, they collect no document or file from the user’s
computer and are used only to facilitate the user access to services on the site, for
marketing purposes and for statistical purposes. The user can set up the server so as not to
accept cookies, either globally or on a case-by- case basis. In this case, the user may not have
further access to these services.

11. LINKS TO OTHER WEB SITES

The www.thecedition.com may contain links to other web sites. The connection of the
www.thecedition.com with other web sites through links is carried out only for the
convenience of visitors/users and to complete the information provided on specific issues.
These web sites are not under the control of the www.thecedition.com and therefore the
www.thecedition.com is not responsible for the availability, the content, the privacy policy,
the quality and completeness of their services. The www.thecedition.com shall not be liable
for any direct or indirect damage resulting from the use of the connectivity function with
other websites through links or by the use of data and information contained in any such
web site. Therefore, for any problems arising by visiting/using these sites, the visitor/user
should directly contact the respective websites, which assume the full responsibility (civil
and punitive) for the safety, regularity, validity of the content of the sites and the provision
of services, excluding any liability of the www.thecedition.com. The www.thecedition.com
under no circumstances shall be considered that endorses or accepts the content or the
services of the sites and pages to which it refers or with which is associated in any way, and
expressly disclaims any liability for any content, privacy policy, content quality and services.

12. OUR PRODUCTS

The bodies/bodysuits are manufactured in Greece, with 94% cotton and 6% Lycra and are
handmade.

13. PRODUCT RETURNS

The www.thecedition.com e-shop delivers products in Greece with ELTA COURIER and
internationally with TNT. Shipments are carried out on weekdays, with the exception of
Saturdays, Sundays, public holidays and general strikes, during the normal delivery hours
and depending on the availability of the cooperating courier companies. Prices: The prices
indicated are the final retail prices, i.e. including VAT. The www.thecedition.com reserves
the right to modify prices without prior notice to the customers. In any case, however, the
customer upon receiving the product ordered shall pay the corresponding price that was
marked at the time of order. Order completion/confirmation: Upon completing the order,
the customer will receive from the www.thecedition.com a confirmation e-mail with the
order number and the information on the estimated date of the product delivery. Changing
the order: You can make any modification up until the order confirmation. After the order
completion (confirmation) no changes can be made, but if the customer wishes to modify
the order, he/she should contact us at info@thecedition.com and, as long as the
shipment process has not started and given that it is possible, modify the order. Product
availability: In case that a product ordered is not available, the www.thecedition.com will
contact the customer via e-mail, within a reasonable period of placing the order, in order to
inform him/her of the estimated delivery time. If the customer considers the delivery time
unsatisfying, he/she may revoke the order of the product in question, while any other items
ordered can be executed normally. Delivery time: Delivery is made within seven (7)
business days from the date of the order and depends on the product availability. In the
event that the estimated delivery time is greater than this, the www.thecedition.com will
contact the customer for further instructions. Shipping costs: The shipping is free for
delivery addresses in Greece, for orders greater than or equal to one hundred and forty
euros (140€). For orders less than one hundred and forty euros (140€) the shipping cost is
five euros (5€). For international orders, the shipping cost is twenty euros (20€), regardless
of the value of the order.

15. PAYMENT METHODS – TRANSACTION SAFETY

Payment by credit card: The www.thecedition.com accepts electronic payments with
credit, debit and prepaid Visa, MasterCard, Maestro, American Express and Diners cards.
You can also pay for your order using the MasterPass electronic wallet. For more
information on the service you can either visit the Alpha Bank web page:
http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5727 or the official web page of the
service: http://www.masterpass.gr/#el-gr/formerchants All payments made using credit or
debit cards are handled through the Alpha Bank electronic payment platform “Alpha
e-Commerce” and use encryption TLS 1.1 with 128-bit encryption protocol (Secure
Sockets Layer & SSL). Encryption is a way of encoding information until they reach a
certain receiver, who will be able to decode them using the appropriate key. The
www.thecedition.com does not collect or store in any way your credit or debit card data,
and for this reason you will have to re-enter them each time you use your card for
transactions through this site. Payment with cash on delivery: In the case of payment with
cash on delivery, you will pay upon receiving the products ordered, at the address you
indicating when completing your order. Upon receiving the products ordered, you pay the
amount due to the employee of the courier company that delivered the order. An extra (in
addition to the shipping cost) amount of three euros (3€) is charged for all purchases with
payment with cash on delivery and the service is only available for destinations within
Greece. Payment via Paypal:

16. COURIERS

The products’ delivery is carried out by the courier company “ELTA COURIER”, to which the
www.thecedition.com forwards personal data of the users, such as the full name, address
and telephone number, in order to deliver and fulfil the orders.

17. ORDER DELAY

Your order may be delayed for the following reasons: 1. The product is already sold out and
is not available. In this case, the www.thecedition.com will contact you to inform you. 2. In
periods of extreme weather or strikes, as well as in the event of force majeure, (closed
streets, etc.) which may affect the transport and delivery of your order. In such cases, and
where possible, the www.thecedition.com will communicate as soon as possible with you, to
tell us whether you want to continue with your order under these conditions.

18. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

These terms of use and the use of the www.thecedition.com website are governed by the
Greek Law, by any existing European Union legislative provisions and the relevant
International Treaties, and by the Consumer Code of Conduct for E-Commerce (LINK FOR
THE CODE). In the event that any of these terms could be deemed invalid or annulable, the
aforementioned invalidity or nullity shall not affect the validity of the remaining terms.
Responsible to resolve any disputes that could arise from the use of the
www.thecedition.com website or that concern the interpretation or application of, or in
consequence of, these Terms of Use are the Courts of Thessaloniki.

19. COMMUNICATION

For any information, clarification or suggestion on the www.thecedition.com, the users can
contact the Athens company office by phone, daily from 11:00 to 18:00, and via e-mail to
info@thecedition.com.

20. GDPR

According to GDPR, we inform you that we collect the following personal data from you
when ordering from our web page:
• Time, date, duration of visit, country, IP Address
• Name, Surname, company, address, tel, email
• Comments
• Ordering data such as delivery address and invoice data for payment
• Personal data that you would like to give us
We do not collect credit or debit card data. This data is being processed by the bank or
other payment institute that is used for payment

PERSONAL DATA POLICY

When you use our Services through the site, we may ask for, hold and use the
following information :
• personal information such as name/ surname, postal address, phone number,
email address, history of ordering,
• banking card details in order to fulfil the order. We do not store or process
your card details ourselves, they are processed and stored via one of our
contracted third-party service providers;
• information to assist us in details of payment transactions.
• the web address of the site that you came from
• We also keep a record of any e-mail correspondence you send us, so we can
track any problems or concerns you've had with any of the retailer's products
or stores operated through the sites.
and
• we may place small data files on your computer or device (“Cookies”)
whenever you visit the sites. These Cookies are sent back to the originating
website on each subsequent visit, or to another website that recognises that
Cookie. Cookies have a number of uses, such as remembering your
preferences, and generally improving your online experience. If you would
like to know more about how and why we use Cookies and how you can
manage Cookies stored on your computer or device, please view our Cookie
Policy.
eShop keeps a record of the information you authorise us to collect and use. We keep
a record of any purchase(s) you make..
Depending on where the services are being provided to you, eShop will store your
personal information on servers located within the European Union (EU). We are
committed to using your personal information only for:
• using your information to complete the sale between us and you and to fulfil
your order.
• verification of your payment method or credit card account;
• customer service and dispute resolution.
The internet is not an entirely secure medium for communication and, accordingly, we
cannot guarantee the security of any information you send to us (or we send to you)
via the internet. We are not responsible for any damages which you, or others may
suffer as a result of the loss of confidentiality of such information.
We take every precaution to protect your information. To this end all personal
information stored by us is kept on a server in a secure environment. Secure Socket
Layer ("SSL") encryption technology is used for protection of information in transit
for payments transactions.

Only our employees, who need the information to perform a specific job are granted
access to personally identifiable information.
eShopd will retain the minimum amount of your personal information for the period
necessary to fulfil the Purposes outlined in this Privacy Statement unless a longer
retention period is required or permitted by law.
Our Services are global, and your data may be stored and processed in any country
where we have operations or where we engage service providers, this includes any
countries outside of the European Economic Area (EEA) or the United States (US).
eShop is committed to the sufficient protection of your personal information
regardless of where the data resides and to providing adequate protection for your
personal information where such data is transferred outside of the EEA or the US.