TERMS & CONDITIONS

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Το www.thecedition.com είναι ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης

προϊόντων (ενδύματα-εσώρουχα) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην Ανώνυμη

Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΕ» (εφεξής “KATSAOUNIS

BROS SA”), μια ελληνική εταιρεία με έδρα το Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, 1ο χιλιόμετρο

Θεσσαλονίκης Θέρμης, τκ 55535, με αριθμό ΓΕΜΗ 03829005000, ΑΦΜ: 094202156, ΔΟΥ:

ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310- 313958 e-mail info@thecedition.com και γραφείο στην

Αθήνα, οδός Φωκυλλίδου 16-18, τκ 10673, τηλ. 210-3640651.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους

παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του

www.thecedition.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του

επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων

χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει

από την επίσκεψή του στο www.thecedition.com. Το www.thecedition.com δύναται να

τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν

την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους

χρήσης. Η χρήση του www.thecedition.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση

λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Το

www.thecedition.com  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί

οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς

και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία

προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Tυχόν ακυρότητα κάποιων

όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το

www.thecedition.com των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται

παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Το www.thecedition.com δεν ευθύνεται για

παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, (όπως ενδεικτικά

ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.) Η

χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του

αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και

δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης

προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του

περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο

οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Σε

περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του

www.thecedition.com.

 

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Το www.thecedition.com δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την

εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, όσον

αφορά στην ταυτότητα του www.thecedition.com όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό

προϊόντων, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν

μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του

παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

 

Όλο το περιεχόμενο του www.thecedition.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,

φωτογραφιών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός

των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και

φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών

του www.thecedition.com και της εταιρείας Katsaounis Bros SA  και προστατεύονται από τις

σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών

συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση,

αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση,

αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο

οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο

διαδικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της

αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας Katsaounis

Bros SA

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

 

Η  Katsaounis Bros SA  δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των

επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.thecedition.com και να τηρεί τις

σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006

για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που

αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν

οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά

δεδομένα για την πλοήγηση στο www.thecedition.com ή για την πρόσβαση στο

περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε

οποιαδήποτε αγορά.

Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα και για να

διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη,

προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί

η από πλευράς του γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα,

ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα τυχόν

προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της

εκτέλεσης των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του

www.thecedition.com για την παροχή των προϊόντων, για την επεξεργασία των εντολών

των επισκεπτών, για την βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του ιστοτόπου και

για την επικοινωνία με τους επισκέπτες με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του

ιστότοπου.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του

www.thecedition.com έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν

ενημέρωση για προϊόντα και νέα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος με email στη

δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter). Στην περίπτωση αυτή, ο

επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο www.thecedition.com

είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι, εάν τυχόν αλλάξουν, θα ενημερώνει

τη σχετική υπηρεσία του www.thecedition.com ώστε τα στοιχεία εγγραφής να

διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει

τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του

διαδικτυακού τόπου www.thecedition.com, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη

σχετική επιθυμία του. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις

που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και

γενικότερα το λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το

www.thecedition.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους

και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη

ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική

έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το www.thecedition.com δεν

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να

σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο

www.thecedition.com ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία

χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Katsaounis Bros SA  ως υπεύθυνης για την επεξεργασία

τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου

προσώπου φυσικού ή νομικού διορίσει η Katsaounis Bros SA  για τη διενέργεια της

επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που

θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό

νομοθετικό πλαίσιο. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να

έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω

διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς

και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο www.thecedition.com,

έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την Katsaounis Bros SA  τις ακόλουθες

πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους

σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που

τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για

τα δεδομένα που τους αφορούν. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή

στέλνοντας e-mail στο info@thecedition.com. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση

προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.thecedition.com συνιστά

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε

περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του

στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Το www.thecedition.com καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των

προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά

την κρίση του www.thecedition.com δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι

χρήστες, ωστόσο, ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω

υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής,

καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη

εξουσιοδοτημένα.

 

6. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Το www.thecedition.com δεν συναλλάσσεται με ανηλίκους, παρεπόμενα δε συλλέγει

δεδομένα ανηλίκων, όπως αυτοί ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, δηλαδή ατόμων

που είναι κάτω των 18 ετών.

 

7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 

Εάν οι επισκέπτες του www.thecedition.com χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες

επικοινωνίας (live chat, e-mail) που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να

παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα

προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και

οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, ή εικόνα, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες

αυτές περιέρχονται στην κατοχή του www.thecedition.com με τη συναίνεση του επισκέπτη

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το www.thecedition.com με

οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για

εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες,

προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες,

προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς, καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε

δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το www.thecedition.com. Το

www.thecedition.com διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο της

ιστοσελίδας του και να επιλέγει προς δημοσίευση ή να απορρίπτει τα κείμενα, τα σχόλια,

τις εικόνες και τις πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους μέσω του live chat.

 

8. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΜΕΛΩΝ-ΒΛΑΒΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος

για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και

καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και

πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.Ο επισκέπτης/χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή

να εκπέμπει μέσω του www.thecedition.com παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται το υλικό

εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα

πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας

προσωπικών δεδομένων) ή/και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό,

προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες/χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση

βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των

χρηστών/μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του

περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του www.thecedition.com, η ανάρτηση, δημοσίευση,

αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε

αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή

υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη

προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη

προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με

οποιονδήποτε τρόπο. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την

ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη

να έχει πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για

παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης

συμφωνεί και αποδέχεται ότι το www.thecedition.com ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με

τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο

διαδικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το

www.thecedition.com ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο. Το

www.thecedition.com δεν υποχρεούται να ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό

έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα

μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι

χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.thecedition.com μπορεί να εκτεθεί σε

περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε περίπτωση που το

www.thecedition.com ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή

άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του

περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του

χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το www.thecedition.com

δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια Αρχή, έτσι

ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει

παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες. Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους

που υποβάλλουν στο www.thecedition.com είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι

συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της

τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα

χρηστά ήθη χρήση του www.thecedition.com και ότι δεν παραβιάζουν οποιασδήποτε

φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο. Σε περίπτωση που

κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα

που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία

που προκύπτει από την εν λόγω ζημία και αναλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη για την

αποκατάσταση της βλάβης. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του www.thecedition.com

κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το

www.thecedition.com και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει

μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για

ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του www.thecedition.com

καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την

ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης

των παρόντων όρων χρήσης.

 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Το www.thecedition.com δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών του για ζημίες που

τυχόν προκύψουν μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων του

www.thecedition.com , στην οποία προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και γνώση των

παρόντων όρων (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 13 «Επιστροφές Προϊόντων»).Τ

ο www.thecedition.com επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων

στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το www.thecedition.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να

παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των

τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το www.thecedition.com δεν

εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στην

διάθεση των πελατών/χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα

λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο

επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του

www.thecedition.com, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ.

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως

υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη

διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του

περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των

ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το www.thecedition.com

χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη

διαθεσιμότητά του. Το www.thecedition.com καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη

συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες

αποδέχονται ότι το www.thecedition.com δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει

προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους

χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των

χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν

να κάνουν χρήση του www.thecedition.com ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου,

το www.thecedition.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική,

αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία

πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την

καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή

απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το

www.thecedition.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή

οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης

ή για οποιονδήποτε λόγο. Το www.thecedition.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι

υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα,

ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν

το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το www.thecedition.com δεν

έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή

εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το

www.thecedition.com.

 

10. COOKIES

 

Το www.thecedition.com  χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies

είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν

λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και

χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίας του

ιστότοπου, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να

ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά

περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις

υπηρεσίες αυτές.

 

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

 

Το www.thecedition.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους

διαδικτυακούς τόπους. Η διασύνδεση του www.thecedition.com με άλλους διαδικτυακούς

τόπους μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των

επισκεπτών/χρηστών και προς συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται για

συγκεκριμένα θέματα. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του

www.thecedition.com και συνεπώς το www.thecedition.com δε φέρει καμία ευθύνη για τη

διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την

ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το www.thecedition.com δεν ευθύνεται

για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών/επισκεπτών, που προκύπτει από την

αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων

(links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια

ιστοσελίδα. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη/χρήση

τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους

διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη (αστική και

ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των

διαδικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους αποκλειομένης κάθε

ευθύνης του www.thecedition.com. Το www.thecedition.com σε καμία περίπτωση δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των

διαδικτυακών αυτών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με

αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε

περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.

 

12. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

 

Τα κορμάκια/bodies κατασκευάζονται στην Ελλάδα από 94% βαμβάκι και 6% ελαστάν και

είναι χειροποίητα.

 

13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thecedition.com παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την

Ελλάδα μέσω της ΕΛΤΑ COURIER και στο εξωτερικό μέσω της TNT. Οι αποστολές

πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και γενικών

απεργιών, σε ώρες παράδοσης και αναλόγως της διαθεσιμότητας των συνεργαζόμενων

ταχυμεταφορικών εταιριών.

Τιμές:

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές τιμές λιανικής, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και

ο Φ.Π.Α. Το www.thecedition.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το

χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο

αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Oλοκλήρωση/Επιβεβαίωση παραγγελίας:

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το www.thecedition.com

μέσω email την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας καθώς και την ενημέρωση για

το χρόνο παραλαβής του προϊόντος.

Τροποποίηση της παραγγελίας:

Μέχρι την επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορούν να γίνουν αλλαγές. Μετά την

ολοκλήρωση (επιβεβαίωση) της παραγγελίας δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές, αλλά εφόσον

ο πελάτης επιθυμεί τροποποίηση στην παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζι

μας στο info@thecedition.com και εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής και

είναι εφικτό, να τροποποίσει την παραγγελία του.

Διαθεσιμότητα προϊόντων:

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το

www.thecedition.com θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω email , εντός ευλόγου χρονικού

διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για το πότε

πιθανολογείται η παράδοσή του. Εάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα

παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του

εν λόγω προϊόντος, ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Χρόνος παράδοσης:

Η παράδοση γίνεται το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα της

παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο

εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος το www.thecedition.com θα

επικοινωνήσει με τον πελάτη για οδηγίες.

Έξοδα αποστολής:

Τα έξοδα αποστολής στην Ελλάδα είναι δωρεάν  για παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης ή ίσης

με εκατόν σαράντα ευρώ (140€). Για παραγγελίες αξίας μικρότερης των εκατόν σαράντα ευρώ (140€) τα

έξοδα αποστολής είναι πέντε ευρώ (5€). Για αποστολές στο εξωτερικό τα έξοδα αποστολής

είναι είκοσι ευρώ (20€) ανεξαρτήτως της αξίας της παραγγελίας.

 

15. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας:

To www.thecedition.com δέχεται ηλεκτρονικά πληρωμές με πιστωτικές, χρεωστικές και

προπληρωμένες κάρτες κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού

MasterPass. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία μπορείτε είτε να

επισκεφτείτε τη σελίδα της Alpha Bank:

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5727 είτε να επισκεφτείτε την επίσημη

σελίδα της υπηρεσίας: http://www.masterpass.gr/#el-gr/formerchants

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της

πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και

χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure

Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας

μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την

αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το www.thecedition.com δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία

της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα

καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας για συναλλαγές μέσω

αυτού του site.

Πληρωμή με αντικαταβολή:

Στην περίπτωση αντικαταβολής, θα πληρώσετε κατά την παραλαβή των προϊόντων που

παραγγείλατε στον τόπο που μας έχετε υποδείξει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

σας. Με την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξοφλείτε και το οφειλόμενο

ποσό στον υπάλληλο της εταιρείας courier που σας παραδίδει την παραγγελία.

Η αγορά με αντικαταβολή χρεώνεται επιπλέον τρία ευρώ (3€) (πλέον των μεταφορικών)

και είναι διαθέσιμη μόνο για προορισμούς εντός Ελλάδος.

Πληρωμή μέσω PayPal:

 

16. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από την εταιρεία ταχυμεταφορών «ΕΛΤΑ COURIER»,

στην οποία το www.thecedition.com προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η

παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

 

17. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους: 1. Το προϊόν έχει ήδη

εξαντληθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, το www.thecedition.com θα

επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει . 2. Σε περιόδους ακραίων καιρικών

φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, (κλείσιμο οδών κλπ) που

δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στις

περιπτώσεις αυτές, και εφόσον είναι εφικτό, το www.thecedition.com θα επικοινωνεί το

ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε την ολοκλήρωση

της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

 

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thecedition.com

διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες και από τον Κώδικα

Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (LINK ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ) . Σε

περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η

ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την

επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου

www.thecedition.com ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή

εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση ή υπόδειξη σχετικά με το www.thecedition.com οι

χρήστες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 11:00 έως τις 18:00 στο τηλέφωνο

του γραφείου της εταιρείας στην Αθήνα, και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική

διεύθυνση info@thecedition.com.